top of page
Audience Clapping

Fotografija: "Audience Clapping" / Wix galerije slika

Vijeće roditelja

Na prvom roditeljskom sastanku roditelji će se upoznati sa programom rada Vijeća roditelja, kao i sa radom Vijeća prethodne školske godine. Tom prilikom roditelji svakog odjeljenja odabrat će po jednog roditelja koji će ih predstavljati u Vijeću u toku ove školske godine.

Vijeće roditelja bavi se slijedećim pitanjima:

 • promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici;

 • prezentiranje stavova roditelja učenika Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani;

 • podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole;

 • obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresirane strane;

 • predlaganje predstavnika roditelja za člana školskog odbora;

 • učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi;

 • razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice;

 • poboljšanje uvjeta rada škole;

 • druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu

Kriteriji za izbor članova u vijeće roditelja

 • Komunikativan/na

 • Iskusan/na, predan/na i motivirani humanista

 • Uvažavan/na u zajednici

 • Spreman/na da odvoji dovoljno vremena za rad u vijeću roditelja

 • Spreman/na da djeluje u zakonskim okvirima

Vijeća roditelja su efikasna ako:

 • Ako održavaju kontinuitet članstva i kontinuitet rada (dio predstavnika u vijeću roditelja koji su dobro radili, redovno dolazili poželjno je da ostanu zbog kontinuiteta, a oni koji su izostajali i nisu svojim radom dali doprinos, trebaju biti zamijenjeni)

 • Ako imaju pozitivan i konstruktivan stav

 • Ako pronađu najbolji način komunikacije sa nastavnicima, upravom škole i lokalnom zajednicom

 • Ako osiguraju određenu vrstu partnerstva i razmjenu informacija sa ministarstvom obrazovanja i nauke

 • Vijeće roditelja jedne škole treba komunicirati sa  koordinacionim tijelom udruženja vijeća roditelja Srednjobosanskog kantona koje će zastupati njihova stajališta.

KONTAKT

Adresa: Hrastovi 25, 71253 Bilalovac

Telefon: 030 594-005

bottom of page