top of page

HISTORIJAT ŠKOLE

Osnovna škola "Kiseljak 1" Bilalovac je ustanova u kojoj se obavlja osnovni odgoj i obrazovanje učenika. Nastava u našoj školi je redovna i odvija se na bosanskom jeziku.

Odgojno-obrazovni rad u našoj školi ostvaruje se na osnovu nastavnog plana i programa za osnovne škole, kojim se utvrđuju ciljevi i zadaci, sadržaj, oblici i postupci odgojno-obrazovnog rada, kao i izvođenje razredne i predmetne nastave.

Prva četverorazredna Državna škola izgrađena je i počela sa radom 1907. godine, a nalazila se na mjestu današnje škole. Do II svjetskog rata u školi su radila po dva učitelja, a u jednoj školskoj godini bilo je upisano najviše 120 učenika. Od 1970. do 1975. godine izgrađene su nove školske zgrade u Brestovskom i Bilalovcu sa ukupno 13 učionica i ostalim pratećim prostorijama za savremeno izvođenje nastave. Brzim razvojem školstva na ovom području, ukazala se potreba za formiranjem samostalne osnovne škole u Brestovskom (Hrastovi) u čiji sastav ulazi i područna četverorazredna škola u Bilalovcu pod imenom "8. april".

Do aprila mjeseca, 1993. godine, školu pohađaju učenici sa područja MZ Brestovsko, MZ Bilalovac, manji broj učenika sa MZ Gromiljak, te sa područja općina Visoko i Fojnica. U tom periodu, zbog ratnih dejstava, škola prestaje sa radom. Rad OŠ "8. april" u kontinuitetu se nastavlja od 04.10.1993. godine, ali pod novim imenom OŠ "Kiseljak 1" Bilalovac.

Danas ova škola ima centralnu školu u Hrastovima i 3 područne škole, PŠ Bilalovac, PŠ Gromiljak i PŠ Kiseljak. Školu pohađa ukupno 813 učenika, i 108 uposlenika. Pored toga što škola ima kompleksno odvijanje nastavnog procesa, naši učenici učestvuju na svim općinskim i kantonalnim takmičenjima, te na takmičenjima koje organizuje Perzijsko-bosanski koledž Lješevo.

bottom of page