top of page
Children in Playground

Fotografija: "Children in Playground" / Wix galerije slika

Upis prvačića

(1) Upis učenika u redovnu školu obavlja se na osnovu spiska školskih obveznika, dokaza o mjestu prebivališta/boravišta i izvoda iz matične knjige rođenih za učenika, te izvoda iz matične knjige rođenih za roditelja, odnosno staratelja.

(2) Spiskove školskih obveznika školama, po službenoj dužnosti, dostavlja nadležni organ grada ili opštine, prema školskom području do 15. februara tekuće godine.

(3) Upis u redovnu školu vrši se tokom mjeseca marta, upis učenika u specijalnu školu vrši se u periodu od maja do septembra tekuće godine, upis u osnovnu muzičku školu i osnovnu baletsku školu vrši se u mjesecu maju, a upis odraslih polaznika u redovnu školu vrši se najkasnije deset dana prije početka nastave za odrasle.

(4) Redovna škola dužna je osnivaču i Pedagoškom zavodu podnijeti izvještaj o upisu do 15. maja tekuće godine.

(5) Procjenu sposobnosti djece pri upisu u redovnu školu obavlja komisija sastavljena od pedagoga ili pedagoga - psihologa i nastavnika razredne nastave.

(6) Procjenu sposobnosti djece pri upisu u specijalnu školu obavlja komisija sastavljena od pedagoga ili pedagoga-psihologa, socijalnog radnika i lica sa završenim edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom odgovarajućeg smjera.

(7) Komisija iz stavova (5) i (6) ovog člana vrši procjenu sposobnosti djece uz prethodno pribavljeno ljekarsko uvjerenje izdato od ovlašćene zdravstvene ustanove.

(8) Komisije iz stavova (5) i (6) ovog člana imenuje nastavničko vijeće škole, na prijedlog direktora škole.

(9) Broj učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u odjeljenju redovne škole utvrđuje se Pedagoškim standardima i normativima.

(10) Upis učenika u osnovnu muzičku i osnovnu baletsku školu vrši se na osnovu plana upisa koje donosi Ministarstvo.

(11) Procjenu sposobnosti djece pri upisu u osnovnu muzičku i osnovnu baletsku školu obavlja stručna komisija formirana od strane nastavničkog vijeća muzičke, odnosno baletske škole.

KONTAKT

Adresa: Hrastovi 25, 71253 Bilalovac

Telefon: 030 594-005

bottom of page